fbpx
Witaj na blogu, w pierwszym artykule w roku 2021! To będzie niesamowity zamówieniowo rok, który zapewne wzmocni wiele systemów nerwowych zarówno Zamawiających jak i Wykonawców.

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia tego roku, nie szczędzi nam nowości. Jedną z nich jest obowiązek Zamawiającego wynikający z art. 81 Pzp.

 Art. 81.

1. Zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert lub ofert dodatkowych albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych zawartych w informacji, o której mowa w ust. 1, jej wzór, sposób sporządzania oraz sposób i tryb jej przekazywania, w tym sposób liczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie obowiązek Prezesa Urzędu do dokonywania bieżącej analizy funkcjonowania systemu zamówień, w tym w szczególności w zakresie informacji dotyczących rodzajów zamawiających, rodzajów i wartości zamówień, liczby wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert i trybów postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający, bez względu na to, czy prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zwane “krajowym” czy “unijnym”, zobowiązany jest do informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofertach, które wpłynęły. Termin wskazany w art. 81 ust. 1 Prawa zamówień publicznych to 7 dni.

Nie jest to jednak takie oczywiste, ponieważ – jak wiadomo – w różnych trybach postępowania przechodzimy przez różne etapy procedury. Ustawodawca rozróżnił je i w treści Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych uszczegółowił dla każdego z trybów dzień, od którego rozpoczyna się bieg wymienionego wyżej 7-dniowego terminu. Szczegóły wskazuję w pliku, który czeka na Ciebie niżej do pobrania.

W jaki sposób Zamawiający będą przekazywać te informację?

Za pośrednictwem Biuletynu Zamówień Publicznych. Zgodnie z informacją podaną przez UZP funkcjonalność ta zostanie aktywowana w dniu 11 stycznia 2021 roku

Mam nadzieję, że jeżeli jesteś Zamawiającym, nie napotkasz formalnych, technicznych ani organizacyjnych problemów w przekazywaniu tej informacji do Prezesa Urzędu.

Pamiętaj o materiałach, które dla Ciebie przygotowałam!